Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Harta celem zwiększenia potencjału technicznego” to kolejne zadanie zrealizowane przez naszą jednostkę dzięki wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uzyskane w ramach tego zadania dofinansowanie pozwoliło pozyskać dla naszej jednostki niezbędne wyposażenie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych: Aparaty ochrony dróg oddechowych z maskami oraz liny półstatyczne 50 mb.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pozyskanie dotacji i realizację tego zadania, które znacząco zwiększy potencjał bojowy OSP Harta w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

15 lat krwiodawstwa w Harcie

Początki działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Nadzieja” przy OSP w Harcie sięgają inicjatywy z dnia 4 kwietnia 2008 r., która skutkowała założeniem pierwszego takiego klubu na terenie Gminy Dynów. W Domu Strażaka odbyło się spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Rzeszowie Markiem Pawełkiem oraz przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Przemyślu, jednocześnie prezesem klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w tym mieście Zdzisławem Wójcikiem. Na spotkanie załozycielskie przybyli także zaprzyjaźnieni strażacy z OSP w Ulanicy. Prezesem klubu został Jacek Stochmal, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 15 lat. W ówczesnym składzie Zarządu znaleźli sie :wiceprezes Jacek Kamiński z OSP Ulanica; sekretarz druhna Gabriela Pałac z OSP Harta i skarbnik druhna Emilia Ignasiak z OSP Ulanica. Obecny zarząd uzupełniają: wiceprezes Artur Szczutek, skarbnik-Urszula Szczutek, oraz sekretarz – Józef Sieńko.

W 2009 r. zorganizowana została pierwsza zbiórka krwi. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka i ludzi dobrej woli udało się przeprowadzić zbiórkę krwi na Rynku w Dynowie. Ważne zadanie wypełnili również koleżanki i koledzy z OSP Harta i TKiRW Harta, którzy przybyli w podwójnej roli przyłączając się czynnie do akcji oddawania krwi, jak i pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia. Krwiodawcy oddali wtedy 29,5 litrów krwi.

Zbiórkę krwi uświetniły dwie  orkiestry dęte: z Harty i Dynowa pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski. Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany konkurs związany z tematyką krwiodawstwa, a ich wysiłek został nagrodzony nagrodami rzeczowymi, które ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, odbierające krew od dawców.

Pierwsza udana akcja jeszcze bardziej zmotywowała członków klubu do działania.

 Przez pierwsze lata działalności organizowana była jedna zbiórka krwi w roku, później trzy – dwie przy OSP Harta i jedna w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

Szczytny cel naszej zbiórki wspierają nie tylko mieszkańcy Harty i pobliskich miejscowości, ale także strażacy  ochotnicy z jednostek OSP rekrutujący się z terenu powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego i przemyskiego.

Od 10 listopada 2014r. Klub włączył się aktywnie w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającego 40 klubów z całego kraju.

Klub wraz z OSP Harta oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta  organizuje ponadto wydarzenia towarzyszące, mające na celu uatrakcyjnienie i popularyzację idei honorowego dawstwa krwi oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Hasło ”Ratuj życie – żyj bezpiecznie” towarzyszy wszystkim akcjom.

Niecodziennych zadań podjęli się członkowie Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, którzy w czasie trwania zbiórek krwi wykonali z glazury  sześć prac: Patrona Strażaków św. Floriana, Logo Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, Logo SHDK RP, postać św. Maksymiliana Marie Kolbe, który został przekazny do Niepokalanowa, wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz postać św. Andrzeja Boboli, który został przekazany do  sanktuarium w Strachocinie. Wykonali również postacie bajkowe – „Wioskę Smerfów”, które  zostały przekazane do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Ośrodków dla Dzieci w Czerwonkach i Łańcucie.

Od ponad 10 lat członkowie  klubu, strażacy i sympatycy biorą udział w Podkarpackiej Pielgrzymce HDK do Kalwarii Pacławskiej. Ponadto klub może się poszczycić dwukrotnym udziałem  w Maksymilnanaliach w Niepokalanowie.

Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK. Klub zorganizował dwa spotkania Rady Prezesów, a w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie  odbył się IX. Walny Zjazd Delegatów – Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.

Znakomicie układa się współpraca z Fundacją Dunajec z Nowego Targu. Wspólnie  z nią klub zorganizował zbiórkę pod hasłem „Pomoc Polakom na Białorusi” oraz pomoc Polakom na Kresach w Solecznikach na Litwie.  Wieloletnia  współpraca z Fundacją Pro- Spe zaowocowała udziałem starżaków z Harty w wolontariacie na rzecz Centrum  Leczniczo -Rehabilitacyjnego im św. Kamila w Tibilisi w Gruzji.

W ostatnich latach działalności zostały napisane dwa projekty, które były    współfinansowane przez Fundację PGE i skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się między innymi szkolenia z zasad udzielania  pierwszej pomocy.

Klub HDK „Nadzieja” wspólnie z Urzędem Gminy Dynów zorganizował  Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Krew Raruje Życie”.  Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dynów.

W roku 2010 został ufundowany Sztandar klubu, który do chwili obecnej został odznaczony przez 3 kluby z Polski oraz przez Związek Sybiraków O. Rzeszów

Sierż. sztab. SG Mariusz Hryń zaprojektował Medal “ Zasłużony dla Klubu HDK “ Nadzieja”.

Na dzień dzisiajszy klub HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie liczy 72 członków.  W czasie swojej 15-letniej działalności zorganizował 35 akcji zbiórek krwi: przy remizie OSP Harta oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, przy Firmie Greinplast oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

19.08.2023 miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634, 58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na terenie którego odbywa się doroczna zbiórka.

Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi : Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

Prezes Klubu- Jacek Stochmal – podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom.Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finasową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie  oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowej.

 

Tekst: Ewa Hadam

Zdjęcia:  Zbigniew Lubecki

Partner:


JUBILEUSZ 15-LECIA KLUBU HDK „NADZIEJA” PRZY OSP W HARCIE

W nadchodząca sobotę 19 sierpnia 2023r. w Harcie świętować będą mieć krwiodawcy i członkowie klubu 15-tą rocznicę powstania  Klubu HDK „Nadzieja” przy Ochotniczej Straży w Harcie.
Uroczyste obchody rozpoczną się mszą św. w intencji wszystkich krwiodawców w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udadzą się do Remizy OSP gdzie będzie miała dalsza cześć uroczystości. W obchodach jubileuszowych udział wezmą zaproszeni gości, poczty sztandarowe Klubów HDK należących do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, poczty sztandarowe jednostek OSP z podkarpacia, delegacje klubów HDK i jednostek OSP. Uroczystość jubileuszowa rozpocznie się krótkim przemarszem uczestników na plac apelowy przed Remizą OSP gdzie nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, przedstawienie krótkiej historii Klubu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych krwiodawców, dawców szpiku i członków klubu HDK. Całość obchodów uświetni orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

 

REMONT SALI W DOMU STRAŻAKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie, złożyła wniosek i uzyskała finansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nazwa projektu: Modernizacja i doposażenie Domu Kultury w miejscowości Harta.

Wysokość dofinansowania wg. zawartej umowy: 183 925 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania został wykonany kapitalny remont sali oraz zakupiono zestaw nagłośnieniowy. Przeprowadzone prace remontowe objęły min. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę źródeł światła, wykonanie sufitu podwieszanego, szpachlowanie i malowanie ścian, układanie betonu strukturalnego, wymianę drzwi, cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z postępu prac remontowych.

WYCIECZKA MDP I ORKIESTRY DĘTEJ DO WARSZAWY

Dzięki pomocy i wsparciu Posła na Sejm RP, Pana Mieczysława Miazgi, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Orkiestra Dęta uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Głównym celem wyjazdu z OSP Harta do stolicy było zwiedzenie Sejmu-miejsca, w którym zapadają najważniejsze decyzje na szczeblu krajowym. Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się wykładem w Sali Wszechnicy Sejmowej na temat historii polskiego parlamentaryzmu.  Poseł RP, Pan Mieczysław Miazga oprowadził zwiedzających między innymi  po Hallu Głównym Sejmu, na którym znajduje się  tablica upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej.
Młodzież zwiedziła także Salę Kolumnową, do której prowadzą dwuskrzydłowe szklane drzwi z ozdobnymi kutymi kratami. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Posła RP Pana Mieczysława Miazgi wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu. Następnie uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez Pana Posła na wspólny obiad,
Składamy serdeczne podziękowania Posłowi RP Panu Mieczysławowi Miazdze za pomoc w organizacji wycieczki do Sejmu.

Kolejnym punktem programu wycieczki był Pałac Prezydencki znajdujący się przy Krakowskim Przedmieściu. 

Po raz pierwszy w historii naszej orkiestry, która w tym roku obchodzi 95- lecie swojej działalności, mieliśmy możliwość wysłuchania w Kaplicy Prezydenckiej, Mszy św. której przewodniczył Kapelan Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras.
Dzień 30 sierpnia był niezapomniany dla Pocztu Sztandarowego z OSP Harta, MDP i wszystkich uczestników wyjazdu . Wycieczka do Pałacu Prezydenckiego, gdzie mogliśmy zobaczyć miejsca, w których na co dzień pracuje i przyjmuje gości, Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser – Duda. Dzięki przychylności ks. Zbigniewa Krasa zostały nam udostępnione do zwiedzania pomieszczenia, w których odbywają się najważniejsze wydarzenia z udziałem pary prezydenckiej oraz prezydenckich ministrów – m.in. Sala Kolumnowa, Sala Obrazowa, Sala Biała i Sala Niebieska. Ogromne wrażenie wywołała na nas Sala Chorągwiana, gdzie prezentowane są repliki historycznych chorągwi polskich.
Celem wycieczki było rozwijanie uczuć obywatelskich i wzbogacenie (również w aspekcie historycznym) wiedzy na temat najważniejszych metropolii naszej ojczyzny.
Zarząd OSP Harta wyrażają serdeczne podziękowania dla ks. kapelana Zbigniewa Kras za życzliwość, przedstawienie historii Pałacu Prezydenckiego oraz za poświęcony czas dla uczestników naszej wycieczki.

MDP Z HARTY W „CZARDWORKU”

W dniach 15-22 sierpnia 2019r. młodzież z OSP Harta wzięła udział w polsko-ukraińskich warsztatach orkiestr dętych. W ramach tego projektu spędzili kilka dni w urokliwym ośrodku turystycznym „Czardworek” w Przysietnicy. Czas ten aktywnie spędzili na różnych atrakcjach, wspinali się na ściance wspinaczkowej, zjeżdżali z najwyższej wieżyczki na tzw. „miotle” a także mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas jazdy konnej. Między próbami orkiestr pływali w basenie oraz grali w piłkę nożną i siatkową. Pierwszego dnia odbyło się ognisko integracyjne a następnego dnia dyskoteka, w tym czasie mieli okazję poznać sąsiadów z Ukrainy a także ich język i kulturę. Trzeciego dnia zwiedzili zaporę solińską a ciuchcią o nazwie „Strzała Południa” objechali Brzozów. Finałem tego projektu był koncert orkiestry dętej z Ukrainy na akcji Ratuj Życie-Żyj bezpiecznie w Harcie.

 

XVII Akcja „Ratuj życie-żyj bezpiecznie”

Projekt współfinansowany z fundacji PGE.

Partner akcji:

Pomagamy Polakom na Litwie