Odznaczenia

Warunki nadawania odznak i wyróżnień: Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za dłu-goletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odzna-ką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, może odstąpić od warunku posiadania Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realiza-cji celów Związku. Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honoro-wego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadać 75-letni staż swojej dzia-łalności. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza zawsze nadawany jest wraz z dyplomem i wręczany głównie podczas obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP). Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co-najmniej 4 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:

1) 25 lat – medal brązowy
2)
50 lat – medal srebrny
3)
75 lat – medal złoty.

Odznaka „Strażak Wzorowy” może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową dzia-łalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

Odznaka „Za Wysługę Lat” przewidziana jest dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim ozna-czeniem liczby lat działalności w OSP.

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” jest wyróżnieniem nadawanym członkom mło-dzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaka posiada trzy stopnie:

1) pierwszy stopień – brązowa
2)
drugi stopień – srebrna
3)
trzeci stopień – złota Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

1) pierwszego stopnia – może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu półrocznego stażu w drużynie
2)
drugiego stopnia – może być nadana po uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i posiadaniu 1,5 rocznego stażu w drużynie
3)
trzeciego stopnia – może być nadana po uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie

Członkom MDP w wieku 17-18 lat można przyznać po złożeniu ślubowania srebrną odznakę MDP z pominięciem brązowej. Odznakę złotą można nadać po półrocznym okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny. Złota odznaka MDP może być przyznawana działaczom Związku OSP RP pracującym z młodzieżą pożarniczą. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału Związku.

Odznaki można nadawać dwukrotnie w każdym stopniu i zgodnie z postanowieniami regula-minu mogą być one nadawane pośmiertnie. Członkom OSP poległym w działaniach ratowni-czych mogą być nadawane odznaki z pominięciem postanowień regulaminu. Dyplom uznania przyznawany jest zgodnie z uprawnieniami osobom, instytucjom i organiza-cjom za aktywną działalność wspomagającą realizację celów Związku OSP RP. List pochwalny przewidziany jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych i ich członków wyróż-niających się w działalności statutowej. Sposób noszenia orderów, odznaczeń i medali: Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata. Ordery, odznaczenia i medale nosi się na wstążkach długości 6-6,5 cm. każda, na lewej stronie piersi z prawa na lewo w kolejności wynikającej z ich znaczenia i godności (górna krawędź wstążek wszystkich orderów i odzna-czeń powinna tworzyć równą linię poziomą), a mianowicie:

1) ordery
2)
odznaczenia
3)
medale